Search our Site
หน้าหลัก arrow ความรู้เรื่องไวน์ arrow ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้า หน้าหลัก | ความเป็นมา | ประชาสัมพันธ์ | ความรู้ภาษี | ความรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและการค้า | FAQs | ติดต่อหน่วยงาน
 
 
หน้าหลัก
ความเป็นมา
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ภาษี
ความรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและการค้า
FAQs
ติดต่อหน่วยงาน
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Read more ...
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้า

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำสุราประเภทไวน์เข้ามาในราชอาณาจักร

          
               ผู้ใดประสงค์จะนำสุราที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการค้านอกจากนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ปฏิบัติดังนี้

1.

ต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนนำสุราเข้ามาในราช อาณาจักรต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ส. 2/74ณ กรมสรรพสามิต หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
 

 

1.1  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1  โดยจะต้องขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1  ก่อน  ตามแบบ ส. 2/64  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้
 

(1)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีภาพถ่ายของเจ้าของบัตร 

(2)สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ 
(3)

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์มาด้วย พร้อมทั้งลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น  

(4)

หนังสือมอบอำนาจในการขออนุญาต  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

(5)

แผนที่สังเขปแสดงภายในสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตบริเวณและสถานที่ใกล้เคียง 

(6) สำเนาทะเบียนมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร (ถ้ามี) 
 

ผู้ยื่นขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1  ยื่น แบบ ส. 2/64  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่  โดยชำระค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ปีละ 8,250 บาท

  
 

1.2 สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (Invoice) หรือสำเนารายการสินค้าและราคา ซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขาย  (Proforma Invoice)

  
 

1.3 ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการค้าของผู้ขอรับใบอนุญาต ชื่อสินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะบรรจุ สุรา ตลอดจนชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา ซึ่งสามารถอ่านได้อย่างสะดวกชัดเจน ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีการนำสุราดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างฉลากดังกล่าว

  
2.

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควรอนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้ขออนุญาต ตามแบบ ส. 1/65   (โดยผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 200 บาท)

  
3.

แรงแอลกอฮอล์ของสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ดีกรีของสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งระบุไว้ที่ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา อาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร หรือไม่ตรงกับที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรไว้ ดังนี้

  
 (1)   สูงได้ไม่เกินกว่า 0.5 ดีกรี
(2)  ต่ำได้ไม่เกินกว่า 1 ดีกรี
  
 

ทั้งนี้ให้ใช้มาตรฐานวัดแรงแอลกอฮอล์ของสุราโดยเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์  (แอลกอฮอล์มิเตอร์) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

  
4.

ผู้นำเข้าไวน์นำเข้าทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานคร ด่านแหลมฉบัง ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร ด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ด่านศุลกากรอื่นที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี

     
   
  ข่าวคลังวันนี้
(จากหนังสือพิมพ์)
 

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
Wiki กระทรวงการคลัง
ข้อมูลสถานะการจัดเก็บรายได้

ระบบรายงานผู้บริการ (EIS)

  ออกแบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง Webmaster

ซ. อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400